Regulamin

XXXV B I E G S Y L W E S T R O W Y 2019

ŁÓDŹ

R E G U L A M I N

XXXV Bieg Sylwestrowy odbędzie się 31.12.2019r.w „Arturówek” Łódź ul. Skrzydlata 75 tel.

042-659-76-22

Organizatorzy i współorganizatorzy:

- Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi
- Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej
- Hotelowy Kompleks Leśny „ Arturówek”

Partnerzy

- Urząd Miasta Łodzi
- Marszałek Województwa Łódzkiego
- Ministerstwo Sportu i Turystyki
- Łódzki Szkolny Związek Sportowy
- Firma „Iwona” Aleksandrów Łódzki
- Delia Cosmetics
- Express Ilustrowany – patronat medialny

Cel imprezy

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
Rozwijanie rywalizacji sportowej.
Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.
Zwiększenie aktywności ruchowej młodzieży i dorosłych.
Propagowanie idei Olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży.
Promocja Miasta Łodzi.

Program:

10.30 – 2 km bieg młodzieżowy
11.00 – 1 km bieg VIP-ów
11.30 – 10 km bieg główny/ 2 pętle/
13.00 - wręczenie Pucharów i nagród

Uczestnictwo:

Do startu w biegu na 10km zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.
W biegu na 2km młodzież urodzona w 2005r. i młodsi. Wszyscy uczestnicy biegów, powinni posiadać
aktualne badania lekarskie, uprawniające do biegów długich.

W biegu VIP-ów startują osoby zaproszone przez organizatora.

Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Noclegi można zamawiać do dnia 28.12.2019r. w Hotelowy Kompleks Leśny „Arturówek „ tel. 42-659-76-22;
884 806 008; mail: arturowek@onet.eu Hotel “Daria” Łódź ul.Studencka 2/4 tel. 696 480 616 ; hoteldaria@oit.pl

Zgłoszenia:

Bieg główny 10km – wprowadza się limit startujących – 1000 osób. W momencie zgłoszenia i opłacenia
startowego przez 1000 osób lista startowa zostanie zamknięta.
Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.cronochip.pl/35-bieg-sylwestrowy/

Link do zapisów będzie dostępny także na oficjalnej stronie Łódzkiego Biegu Sylwestrowego www.bslodz.pl
Zgłoszenia będzie można także dokonać w dniu biegu w biurze zawodów Hotelowy Kompleks Leśny„
Arturówek” od godz.9:00 do 11.00 (w przypadku nie osiągnięcia limitu) dotyczy tylko biegu na 10km.
Ze względów organizacyjnych po godzinie 10.30 zgłoszenia do zawodów nie będą przyjmowane- bez wyjątków.

Wszystkie osoby, które zgłoszą się do zawodów, po dokonaniu opłaty startowej znajdą się na liście startowej XXXV
Biegu Sylwestrowego.

Bieg młodzieżowy 2km- wprowadza się limit startujących – 200 osób

Zgłoszenia indywidualne będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.cronochip.pl/35-bieg-
sylwestrowy/

Zgłoszenia znajduje się również na stronie www.bslodz.pl Zgłoszenia w dniu zawodów nie będą przyjmowane.

OPŁATA STARTOWA

Bieg na 10km :
• 30 zł – w okresie od 20 września 2019 roku do dnia 5 listopada 2019 roku
• 40 zł – w okresie od 6 listopada 2019 roku do dnia 22 grudnia 2019 roku
• 60 zł – w dniu biegu 31 grudnia 2019 roku.(w przypadku wolnych nr startowych)

W biegu młodzieżowym nie pobiera się opłaty startowej.

Opłata startowa jest dokonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych w portalu Sportmaniacs.com w systemie
Przelewy24 bezpośrednio po internetowej rejestracji. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot do 7 dni od
daty wpłaty jednak nie później niż 15 dni przed datą zawodów. We wszelkich sprawach płatności elektronicznych
prosimy o kontakt mailowy pod adresem: info@cronochip.pl

• Wpisowe po 7 dniach nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.

• Osoby, które dokonają opłaty wpisowego do 15 grudnia 2019 roku oraz dokonają zgłoszenia poprzez
formularz zgłoszeniowy otrzymają imienne numery startowe.
• W przypadku dokonania przelewu po 20 grudnia, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia
potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
• Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
Na stronie z wynikami do pobrania pamiątkowy dyplom.
• Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje :
◦ Imienny numer startowy + 4 agrafki
◦ Bon żywieniowy
◦ Medal pamiątkowy – po ukończeniu biegu

Nagrody:

Bieg główny 10 km w kategorii kobiet i mężczyzn*:
Za zajęcie miejsc I-III przewidziane są nagrody pieniężne lub rzeczowe , za zajęcie miejsc IV-VI nagrody rzeczowe.
Zwycięzca w biegu na 10 km otrzyma Puchar Prezydenta Miasta Łodzi.
Zwyciężczyni w biegu na 10 km otrzyma Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego.
Najstarsza/starszy uczestnik biegu na 10 km otrzyma Puchar Dyrektora MOSiR w Łodzi

Najlepsza studentka województwa łódzkiego i najlepszy student województwa łódzkiego zostaną nagrodzeni Pucharem
Prezesa AZS Łódź.
Najlepszy student/studentka Politechniki Łódzkiej otrzyma Puchar JM Rektora Politechniki Łódzkiej.

Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg na 10 km rozlosowane zostaną nagrody niespodzianki.
Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie są brani pod uwagę w losowaniu.
Nie można odbierać nagród za osoby wylosowane i nieobecne przy losowaniu.

Bieg młodzieżowy 2km w kategorii dziewcząt i chłopców*:

Za zajęcie miejsc I-VI przewidziano puchary i nagrody rzeczowe.
Zwyciężczyni w kat. dziewcząt otrzyma Puchar Prezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi.
Zwycięzca w kat. chłopców otrzyma Puchar Prezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi.
*Dla każdego uczestnika, który ukończy bieg, przewidziano okolicznościowy medal oraz bon
na posiłek do zrealizowania na miejscu zawodów bezpośrednio po biegu.

 

Postanowienia końcowe:

Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia ,kontuzje i urazy odniesione przez
startujących zawodników w XXXV Biegu Sylwestrowym

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • Organizator zapewnia zabezpieczenie ratownika medycznego w czasie trwania biegu,
 • Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, doradza się zakup
  stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW,
 • Dla uczestników biegu zostaną udostępnione przebieralnia oraz depozyt na czas trwania zawodów, organizator
  prosi o nie pozostawianie w depozycie cennych przedmiotów i pieniędzy,
 • Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez zawodników bez zabezpieczenia,
 • Uczestnik biegu oświadcza, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia w formularzu
  zgłoszeniowym są kompletne i zgodne z prawdą,
 • Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia
  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. z
  późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator,
 • Zawodnicy startujący w Biegu Sylwestrowym wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla
  potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach
  informacyjnych i reklamowych,
 • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na
  ich przetwarzanie w każdym czasie.

Wszyscy uczestnicy biegu bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających: policji, straży
miejskiej, pożarnej i organizatora oraz poruszać się w czasie biegu zgodnie z ich zaleceniami.
Pisemne uwagi dotyczące wyników należy przekazać najpóźniej do 2 stycznia 2020r. na adres mail: info@cronochip.pl
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny oraz ostatecznej interpretacji regulaminu w dniu zawodów.

 

Organizator

Kontakt z organizatorem: info@bslodz.pl