Regulamin

XXXVII Bieg Sylwestrowy 2021 Łódź

REGULAMIN

Organizator

Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi

 

Partnerzy

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Urząd Miasta Łodzi

OWH „Prząśniczka”

 

Patronat Honorowy

Prezydent Łodzi – Hanna Zdanowska

Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber

 

Patronat medialny

Express Ilustrowany, TVP3 Łódź, TV TOYA, Radio Łódź

 

Cel imprezy

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Rozwijanie rywalizacji sportowej.
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.
 4. Zwiększenie aktywności ruchowej młodzieży i dorosłych.
 5. Propagowanie idei Olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży.
 6. Promocja Miasta Łodzi.

 

Start/meta 31.12.2021r (piątek)– Łódź ul. Skrzydlata 75

 

Program

10.30 – 2 km bieg młodzieżowy

11.00 – 1 km bieg VIP-ów

11.30 – 10 km bieg główny /2 pętle/

13.00 - wręczenie Pucharów i nagród

 

Uczestnictwo

Do startu w biegu na 10km zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat(posiadających zgodę rodzica/opiekuna prawnego).  Ze względu na rodzaj trasy nie przewiduje się udziału uczestników na wózkach.
W biegu na 2km młodzież urodzona w 2006r. i młodsi.

Wszyscy uczestnicy biegów, powinni posiadać aktualne badania lekarskie, uprawniające do biegów długich.

W biegu VIP-ów startują osoby zaproszone przez organizatora.

 

Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Koszty organizacyjne biegu pokrywa organizator.
Noclegi można zamawiać do dnia 27.12.2021r  - Hotel “Daria” Łódź ul. Studencka 2/4 tel. 696 480 616; hoteldaria@oit.pl

 

Zgłoszenia

Bieg główny 10km – wprowadza się limit startujących – 500 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany limitu.

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.cronochip.pl/37-bieg-sylwestrowy

Link do tego adresu będzie dostępny także na oficjalnej stronie Łódzkiego Biegu Sylwestrowego www.bslodz.pl

Zgłoszenia będzie można także dokonać w dniach 28-30 grudnia w biurze zawodów OWH „Prząśniczka” ul. Studencka 20/24 od godz.16-19 (w przypadku nie osiągnięcia limitu) dotyczy  tylko biegu na 10km.

Ze względów organizacyjnych w dniu biegu 31.12.2021r nie będą przyjmowane zgłoszenia – bez wyjątków.

Wszystkie osoby, które zgłoszą się do zawodów, po dokonaniu opłaty startowej znajdą się na liście startowej XXXVII Biegu Sylwestrowego

 

Bieg młodzieżowy 2km

Zgłoszenia indywidualne będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.cronochip.pl/37-bieg-sylwestrowy

Link do tego adresu znajduje się również na stronie www.bslodz.pl

Zgłoszenia w dniu biegu nie będą przyjmowane.

 

Opłata startowa

Bieg na 10km :

50 zł – w okresie od 23 września 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku

70 zł – w okresie od 16 listopada 2021 roku do dnia 20 grudnia 2021 roku

100 zł – w dniach 28-30 grudnia 2021 roku.(w przypadku wolnych nr startowych) w biurze biegu

W biegu młodzieżowym nie pobiera się opłaty startowej.

 

Opłata startowa jest dokonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych w portalu Sportmaniacs.com bezpośrednio po internetowej rejestracji. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot do 7 dni od daty wpłaty jednak nie później niż 10 dni przed datą zawodów. We wszelkich sprawach płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: info@cronochip.pl

Wpisowe po 7 dniach nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.

Osoby, które dokonają opłaty wpisowego do 15 grudnia 2021 roku oraz dokonają zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.bslodz.pl otrzymają imienne numery startowe.

W przypadku dokonania przelewu po 20 grudnia, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.

Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

 

Każda osoba zgłoszona do biegu na 10 km otrzymuje następujące świadczenia:

 • Imienny numer startowy z chipem + 4 agrafki

 • Saszetka na biodro

 • Bon na ciepły posiłek

 • Medal okolicznościowy – po ukończeniu biegu

 • Pamiątkowy dyplom - do pobrania na stronie z wynikami

 • Opiekę medyczną w trakcie trwania biegu

 • Wynik wysłany sms

 

Nagrody

Bieg główny 10 km w kategorii kobiet i mężczyzn*:

Za zajęcie miejsc I-III przewidziane są nagrody pieniężne lub rzeczowe , za zajęcie miejsc IV-VI nagrody rzeczowe.

Zwycięzca w biegu na 10 km otrzyma Puchar Prezydenta Miasta Łodzi.

Zwyciężczyni w biegu na 10 km otrzyma Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego.

Najstarsza/starszy uczestnik biegu na 10 km otrzyma Puchar Dyrektora MOSiR w Łodzi.

Najlepsza studentka/student województwa łódzkiego zostaną nagrodzeni Pucharem Prezesa AZS Łódź.

Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg na 10 km rozlosowane zostaną nagrody niespodzianki.

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie są brani pod uwagę w losowaniu.

Nie można odbierać nagród za osoby wylosowane a nieobecne przy losowaniu.

 

Bieg młodzieżowy 2km w kategorii dziewcząt i chłopców*:

Za zajęcie miejsc I-VI przewidziano puchary i nagrody rzeczowe.

Zwyciężczyni w kat. dziewcząt otrzyma Puchar Prezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi.

Zwycięzca w kat. chłopców otrzyma Puchar Prezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi.

 

*Dla każdego uczestnika, który ukończy bieg, przewidziano okolicznościowy medal oraz bon na posiłek do zrealizowania na miejscu zawodów bezpośrednio po biegu.

 

 

Postanowienia końcowe

Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia, kontuzje i urazy odniesione przez startujących zawodników w XXXVII Biegu Sylwestrowym 

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, zgodnie z wytycznymi GIS obowiązującymi w tym okresie w kraju.
 • Organizator zapewnia zabezpieczenie ratownika medycznego w czasie trwania biegu
 • Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, doradza się zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW
 • Dla uczestników biegu zostaną udostępnione przebieralnia oraz depozyt na czas trwania zawodów, organizator prosi o nie pozostawianie w depozycie cennych przedmiotów i pieniędzy
 • Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez zawodników bez zabezpieczenia
 • Uczestnik biegu oświadcza, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia w formularzu zgłoszeniowym są kompletne i zgodne z prawdą
 • Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator
 • Zawodnicy startujący w Biegu Sylwestrowym wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych
 • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie

 

Wszyscy uczestnicy biegu bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających: policji, straży miejskiej, pożarnej i organizatora oraz poruszać się w czasie biegu zgodnie z ich zaleceniami

 

XXXVII Bieg Sylwestrowy odbędzie się wg stosownych i obowiązujących w dniu zawodów przepisów i regulacji dotyczących organizacji imprez sportowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Radę Ministrów i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

W związku z COVID 19 Organizator prosi zawodników o zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą oraz noszenie maseczek w takich miejscach jak:

 • Biuro Zawodów

 • Przebieralnia i depozyt

 • Ceremonia dekoracji

 

Ze względu na pandemię COVID-19 Regulamin i zasady organizacji Biegu mogą być dostosowane do wymagań wynikających z przepisów szczegółowych. 

Pisemne uwagi dotyczące wyników należy przekazać najpóźniej do 2 stycznia 2022r. na adres mail: info@cronochip.pl

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny oraz ostatecznej interpretacji regulaminu w dniu zawodów.

 

Organizator                                            

Kontakt organizatorem: info@bslodz.pl