Regulamin

XXXVI Bieg Sylwestrowy - Łódź

EDYCJA WIRTUALNA

I. ORGANIZATOR

Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi

PARTNERZY

Ministerstwo Sportu

Województwo Łódzkie

Urząd Miasta Łodzi

Fundacja Krwinka

II. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku
 3. Integrowanie grup społecznych

III. DYSTANS I TERMIN

10km – bieg główny 1km - bieg młodzieżowy

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

Bieg na 10 km

 • W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 23 grudnia 2020 roku ukończą 16 lat.
 • Każda osoba startująca w wirtualnym biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
 • Każdy zgłoszony uczestnik powinien pokonać min.10 km (biegiem lub marszem) w terminie 23 -31 grudnia 2020 r. do godzina 18:00 w dowolnie wybranym miejscu i terenie z uwzględnieniem obowiązujących zaleceń Rady Ministrów i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Każdy zawodnik musi udokumentować swoją aktywność poprzez wysłanie na adres bs2020@cronochip.pl ze swojego maila użytego przy rejestracji: numeru, nazwiska oraz zdjęcia/print screen biegu z aplikacji lub zegarka np. Endomondo, Garmin, Polar itp. - najpóźniej do 02.01.2021r.

Bieg młodzieżowy na 1km

 • W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 23 grudnia 2020 roku ukończą 16 lat.
 • Każda osoba startująca w wirtualnym biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
 • Każdy zgłoszony uczestnik powinien przebiec min.1 km w terminie 23 -31 grudnia 2020 r. do godzina 18:00 w dowolnie wybranym miejscu i terenie z uwzględnieniem obowiązujących zaleceń Rady Ministrów i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Każdy zawodnik musi udokumentować swoją aktywność poprzez wysłanie na adres bs2020@cronochip.pl ze swojego maila użytego przy rejestracji: numeru, nazwiska oraz zdjęcia/print screen biegu z aplikacji lub zegarka Dopuszcza się przesłanie wyników w formie grupowych lista uczestników potwierdzonych przez nauczyciela WF lub trenera (wzór akceptowanej listy grupowej do pobrania na stronie biegu) - najpóźniej do 02.01.2021r

VI. ZAPISY/ZGŁOSZENIA:

 • Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://www.cronochip.pl/36-bieg-sylwestrowy
 • Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.bslodz.pl.
 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
 • Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
 • Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien dokonać opłaty startowej.
 • Wszystkie osoby, które zgłoszą się do zawodów, po dokonaniu opłaty startowej znajdą się na liście startowej XXXVI Biegu Sylwestrowego
 • Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.bslodz.pl upływa w dniu 30 grudnia 2020 roku.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie może być przeniesiona na inną osobę.
 • Na bieg Młodzieżowy obowiązuje limit 200 osób.
 • Osoby, które będą chciały otrzymać FV za wniesioną opłatę startową muszą zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym, a następnie skontaktować się mailowo z organizatorem.

VII. OPŁATY

Bieg na 10 km

Startując w Wirtualnym XXXVI BIEGU SYLWESTROWYM wspieracie Fundację KRWINKA w Łodzi.

  1. Pakiet startowy - BEZ WYSYŁKI – odbiór osobisty we wskazanym miejscu przez organizatora -
   • medal
   • koszulka
   • numer startowy
   • dyplom do wydruku
  2. 40,00zł

  3. Pakiet startowy - Z WYSYŁKĄ KURIEREM na adres podany przez uczestnika w trakcie rejestracji -
   • medal
   • koszulka
   • numer startowy
   • dyplom do wydruku

50,00 zł

Opłatę startową należy dokonać w trakcie zapisu na bieg pod adresem: https://www.cronochip.pl/36-bieg-sylwestrowy

Bieg młodzieżowy na 1km

W biegu młodzieżowym na 1km nie pobiera się opłaty startowej.

Każdy uczestnik po skończonym i potwierdzonym biegu otrzyma:

 • medal
 • dyplom

VIII. ODBIÓR PAKIETÓW

 • Pakiety będzie można odebrać w Łodzi.Szczegółowa informacje o terminie i miejscu odbioru osobistego zostanie podana w osobnym komunikacie na stronie biegu. http://www.bslodz.pl
 • Pakiety będą wysyłane kurierem w terminie od 15.12.2020r do 10.01.2021r

Pomiar czasu:

 • Każdy zawodnik biorący udział w Wirtualnym Biegu Sylwestrowym po przebiegnięciu 10 km (nie może być mniej niż 10 km) w terminie od 23 do 31.12.2020r (do 18:00) przesyła ze swojego maila użytego przy rejestracji: numer, nazwisko oraz wynik z rzutem trasy uwidaczniającym informację o pokonanym dystansie i uzyskanym czasie na adres: bs2020@cronochip.pl
 • W biegu na 1km (nie mniej niż 1km) w terminie 10-31.12.2020r, dopuszcza się przesłanie listy grupowej z wynikami potwierdzone przez nauczyciela WF lub trenera (wzór akceptowanej listy grupowej do pobrania na stronie biegu).
 • Wynik należy przesłać najpóźniej do 02.01.2021 do godz. 18:00 Wyniki nadesłane po tym terminie nie będą umieszczone w klasyfikacji końcowej.
 • Liczy się wynik, który będzie udokumentowany na zdjęciu/zrzucie ekranu z aplikacji lub zegarka np. Endomondo, Garmin, Polar itp.
 • Na stronie https://www.cronochip.pl/36-bieg-sylwestrowy po zakończeniu imprezy zamieszczone będą rezultaty przesyłane przez uczestników Wirtualnego Biegu Sylwestrowego.

Klasyfikacje w Wirtualnym Biegu Sylwestrowym:

10km - Generalna kobiet i mężczyzn.

1km – Generalna chłopców i dziewcząt.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
 • Koszty organizacji pokrywa organizator.
 • Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Wirtualnego Biegu Sylwestrowego apelujemy o przestrzeganie zasad fair play, w szczególności o samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem lub marszem.
 • Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach.
 • Uczestnicy Wirtualnego Biegu Sylwestrowego zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów na czas pandemii.
 • Uczestnicy wirtualnego Biegu Sylwestrowego biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych związanych z panująca epidemią COVID - 19 jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach.
 • Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny

Organizator

Kontakt organizatorem: info@bslodz.pl