Regulamin

XXXIV  B I E G  S Y L W E S T R O W Y  2018

ŁÓDŹ

REGULAMIN

XXXIV Bieg Sylwestrowy  odbędzie się 31.12.2018r.w Hotelowym Kompleksie Leśnym „Arturówek” Łódź  ul. Skrzydlata 75  tel. 042-659-76-22

Organizatorzy i współorganizatorzy:

 • Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej
 • Hotelowy Kompleks Leśny „ Arturówek”

Partnerzy:

 • Firma „Iwona” Aleksandrów Łódzki
 • RAZNAWOZIE
 • NOVOTEL ŁÓDŹ CENTRUM
 • Klub Strzelectwa Sportowego i Kolekcji Broni Palnej „Strzelmistrz”
 • Łódzki Szkolny Związek Sportowy
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • MOSiR w Łodzi
 • Towarzystwo Olimpijczyków Polskich
 • Delia Cosmetics

Patronat medialny

 • Express Ilustrowany
 • TVP 3 Łódź
 • Radio Łódź
 • TV TOYA

Cel imprezy

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
Rozwijanie rywalizacji sportowej.
Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.
Zwiększenie aktywności ruchowej młodzieży i dorosłych.
Propagowanie idei Olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży.
Promocja Miasta Łodzi.

 

Program

10.30 – 2 km bieg młodzieżowy
11.00 – 1 km bieg VIP-ów
11.30 – 10 km bieg główny /2 pętle/
13.00 - wręczenie Pucharów i nagród

Uczestnictwo

Do startu w biegu na 10km zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. W biegu na 2km młodzież urodzona w 2003r. i młodsi.

Wszyscy uczestnicy biegów, powinni posiadać aktualne badania lekarskie, uprawniające do biegów długich.

W biegu VIP-ów startują osoby zaproszone przez organizatora.

Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny. Noclegi można zamawiać do dnia 29.12.2018r. w Hotelowy Kompleks Leśny „Arturówek „ tel. 42-659-76-22; 884 806 008; mail: arturowek@onet.eu, Hotel “Daria” Łódź ul.Studencka 2/4 tel. 696 480 616; hoteldaria@oit.pl

Zgłoszenia

Bieg główny – wprowadza się limit startujących – 1000 osób. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 1000 osób lista startowa zostanie zamknięta. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy Cronochip.pl znajdujący się pod adresem:
http://cronochip.pl/34-bieg-sylwestrowy
Link do tego adresu będzie dostępny także na oficjalnej stronie Łódzkiego Biegu Sylwestrowego www.bslodz.pl
Zgłoszenia będzie można także dokonać w dniu biegu w biurze zawodów: Hotelowy Kompleks Leśny„
Arturówek” od godz.9:00 do 10:30 (w przypadku nie osiągnięcia limitu)
(Ze względów organizacyjnych po godzinie 10.30 zgłoszenia do zawodów nie będą przyjmowane - bez wyjątków).

Wszystkie osoby, które zgłoszą się do zawodów, po dokonaniu opłaty startowej znajdą się na liście startowej XXXIV Biegu
Sylwestrowego.

Bieg młodzieżowy
Zgłoszenia indywidualne będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Cronochip.pl:
http://cronochip.pl/34-bieg-sylwestrowy Link do tego adresu znajduje się również na stronie www.bslodz.pl i www.olimpijczycy.lodz.pl

Opłata startowa

wynosi:
• 25 zł – w okresie od 20 września 2018 roku do dnia 31 października 2018 roku
• 40 zł – w okresie od 1 listopada 2018 roku do dnia 20 grudnia 2018 roku
• 60 zł – w dniu biegu 31 grudnia 2018 roku. (w przypadku wolnych nr startowych)

W biegu młodzieżowym nie pobiera się opłaty startowej.

Opłata startowa jest dokonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych w portalu Sportmaniacs.com bezpośrednio po
internetowej rejestracji. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot do 7 dni od daty wpłaty jednak nie później niż 10
dni przed datą zawodów. We wszelkich sprawach płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem:
info@cronochip.pl

Wpisowe po 7 dniach nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.

 • Osoby, które dokonają opłaty wpisowego do 15 grudnia 2018 roku oraz dokonają
  zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.bslodz.pl otrzymają imienne numery startowe.
 • W przypadku dokonania przelewu po 20 grudnia, zawodnik zobowiązany jest do
  przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
 • Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
 • Na stronie z wynikami będzie do pobrania pamiątkowy dyplom .
 • Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje :
  • Imienny numer startowy + 4 agrafki
  • Bon żywieniowy
  • Medal pamiątkowy – po ukończeniu biegu

Nagrody

Bieg główny w kategorii kobiet i mężczyzn*:
Za zajęcie miejsc I-III przewidziane są nagrody pieniężne lub rzeczowe , za zajęcie miejsc IV-VI nagrody rzeczowe.
Zwycięzca w biegu na 10 km otrzyma Puchar Prezydenta Miasta Łodzi.
Zwyciężczyni w biegu na 10 km otrzyma Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego.

Najlepsza studentka województwa łódzkiego i najlepszy student województwa łódzkiego zostaną nagrodzeni Pucharem
Prezesa AZS Łódź.
Najlepszy student/studentka Politechniki Łódzkiej otrzyma Puchar JM Rektora Politechniki Łódzkiej.

Wśród wszystkich, którzy ukończą bieg na 10 km rozlosowane zostaną nagrody niespodzianki.
Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie są brani pod uwagę w losowaniu.
Nie można odbierać nagród za osoby wylosowane a nieobecne przy losowaniu.

Bieg młodzieżowy w kategorii dziewcząt i chłopców*:
Za zajęcie miejsc I-VI przewidziano puchary i nagrody rzeczowe.
Zwyciężczyni w kat. dziewcząt otrzyma Puchar Dyrektora Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej.
Zwycięzca w kat. chłopców otrzyma Puchar Prezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi.

*Dla każdego uczestnika, który ukończy bieg, przewidziano okolicznościowy medal oraz
bon na posiłek do zrealizowania na miejscu zawodów bezpośrednio po biegu.

Postanowienia końcowe

Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia ,kontuzje i urazy odniesione przez startujących zawodników w XXXIV Biegu Sylwestrowym

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • Organizator zapewnia zabezpieczenie ratownika medycznego w czasie trwania biegu,
 • Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, doradza się zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW,
 • Dla uczestników biegu zostaną udostępnione przebieralnia oraz depozyt na czas trwania zawodów, organizator prosi o nie pozostawianie w depozycie cennych przedmiotów i pieniędzy,
 • Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez zawodników bez zabezpieczenia,
 • Uczestnik biegu oświadcza, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia w formularzu zgłoszeniowym są kompletne i zgodne z prawdą,
 • Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator,
 • Zawodnicy startujący w Biegu Sylwestrowym wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych,
 • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Wszyscy uczestnicy biegu bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających: policji, straży miejskiej, pożarnej i organizatora oraz poruszać się w czasie biegu zgodnie z ich zaleceniami.

Pisemne uwagi dotyczące wyników należy przekazać najpóźniej do 2 stycznia 2019r. na adres mail: info@cronochip.pl

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny oraz ostatecznej interpretacji regulaminu w dniu zawodów.

 

Organizator
Kontakt z organizatorem: info@bslodz.pl